Sayfa 1 MESAFELİ SATIŞ KİRA SÖZLEŞMESİ


Bu sözleşmenin Kiralama Kontratında plakalı otoyu kiraya veren MEKES TUR. İNŞ. PET. TAR. SAN. ve TİC. A.Ş. ( FİLOPARK RENT A CAR ) "KİRALAYAN" aynı sayfada imza bulunup kira karşılığında kullanmak üzere olan da "KİRACI" olarak adlandırılacaktır.

MADDE 1 - GENEL KOŞULLAR

a)Kiralayan mülkiyetinde bulunan otomobili, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla otomobili hasarsız ve avadanlıklar, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi) ve tüm aksesuarı ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.
b)Aşağıda sayılı durumlarda kiracı otomobilde hiç bir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder. I)Gümrük Yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde. II)Kiralayanın izni olmaksızın başka bir otomobilin ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında. III) Yarış hız tayini, ralli sağlamlık denemesi ve normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, IV) Araç yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,
ç)Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az bir yıllık yerli ya da uluslararası ehliyetini ibraz' gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı otomobili 3. şahıslara kullandıramaz. Ancak kiracı dışındaki 3. şahıslarca kullanımı kiralayanın bu şahısların kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydederek imzalarını almasıyla mümkündür. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olur, dilerse kiracının 2. maddede söz konusu edilen depozitini irad kaydeder.
d)Kiracı seyir dışında otomobili, güvenliğini sağlayacak açık ve kapalı alanda kilitli olarak park etmekle yükümlüdür
e)Kiracı ruhsatname ve plakalar vs. iade etmediğinde kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
f)Otomobilin, herhangi bir olay nedeniyle, kiracının kusura olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya alıkonması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.
f)Kiracı, kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce, ya da otomobilin kiralayana iadesinden sonra, otomobilin içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan her hangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar dahil kiralayanı sorumlu tutamaz ve peşinen ibra etmiştir.
g)Kiralayanın belgeli izni olmaksızın otomobiller yurt dışına çıkarılamaz.
i)Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman feshedebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
j)Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki her hangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
k)Herhalde kiracı ve kiralayan 3. şahıslara karşı sahip oldukları, tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip; hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır. MADDE 2- ÖDEME: Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında, o tarihteki geçerli tarifeye göre, hesaplan kira bedeli tutarı nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir. Kiracı 48 saat önceden haber vermek kira süresini uzatabilir ücretini kredi kartından mail order veya banka havale ile tahsilatı yapılır. Araç kiralama için araç sınıfına göre 1500.00 TL ile 5000.00 TL arası değişen miktarlarda banka kredi kartından teminat olarak ön provizyon alınır. Araç dönüşünde veya sonrası araç yakıt eksiği, trafik cezaları ve hasar gibi durumlarda ön provizyon’dan tahsil edilmesini KİRALAYAN gerek gördüğü durumlarda önceden haber vermeksizin yapılmasını kiracı kabul eder. Kiralamadan kaynaklanan her türlü bedelin tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde ödenmemesi durumunda geçen her gün için aylık %15 oranında temerrüt faizi kiracıdan alınacaktır. Sayfa 2
a) Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık kira süreleri 7gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.
b) Kiralamada kilometre limiti 1 gün toplam 500 km 7 gün ve üzeri kiralamalar da toplam 3500 km sınırlı olup kilometre aşımında 1 TL hesaplanıp kiracıdan ödemesi tahsil edilir.
c) Kiracı kiralamış olduğu aracı gün bazında erken bırakma durumunda günlük ödenmiş olan bedelden %30 kesinti yapılarak iadesi yapılır.
d) Yakıt ücreti kiracıya aittir.
e) Kiracı aracı teslim esnasında yakıt nasıl alındı ise dönüşte o şekilde teslim eder. Eksik yakıt teslim etme durumunda eksik yakıt miktarı hesaplanıp ayrıca da 50 TL yakıt doldurma hizmet bedeli ile tahsil edilir.
f) Trafik cezaları aracı kiralayan kiracıya aittir. Trafik cezası tutarını ödemesi kiralayan tarafından ödemesi yapılması durumunda ceza miktarın % 30’nu hizmet bedeli olarak ekstra tahsil edebilir.
g)Kiracı aracı tesliminde aşırı kirli durumda ise kiralayan yıkatma ücretini kiracıdan talep edebilir.
h)Gecikmelerde 1 saati aşan gecikmede 1 günlük ücret alınır.
i)Otoban, köprü; ücretli özel yol kullanımlara da HGS /OGS vs geçiş ücretlerinde%30 hizmet bedeli ilave ücret alınır.

MADDE 3- SIGORTA
Kiralayan, otomobillerini kara yolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır. Kasko veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırma kiralayan ihtiyarındandır, herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının sigortadan yararlanabilmesi aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.
a) Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan, (Şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tesbit zaptı ile şahit isim ve adresi, benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı kiralayana en geç 48 saat içerisinde tevdi ve ihbar etmekle hükümlüdür.
b) Kiracının doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir. Kiracı hasarlı otomobile müdahale etmeyecek, koruma altına alacaktır. Otomobilden bazı şeylerin çalınması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır.
c) Kiracı, aracı, kazaya uğratması veya 3. kişilere zarar vermesi halinde oluşan zararları kiralayan tarafından sigorta şirketinden tahsil edecektir. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya kiralayanın rucu yoluyla ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kiracı sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi talepleri kiracı tarafından karşılanır. Kiralayanın rücu hakkı saklıdır.
d) Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
e) Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı mes'uldur. Kiracı her türlü kaza sonucunda kasko kapsam dışındaki durumlarda itirazsız sorumludur.
f) Kendisine atlı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade etmeyen kiralayan, uğradığı zarar ve otomobilin işten kalma tazminatı için kiracıdan talepte bulunma hakkına sahiptir. Otomobilin işten kalma tazminatı kiracının o döneme ait broşüründe belirtilen günlük kira bedeli esas alınarak hesaplanır.
h) Bu sözleşme kiralayan ile kiracı arasında akdedilmiştir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri yürürlülük kazanır.
i)Kasko poliçelerde araç sınıfına göre 3500 TL ile 9000 TL arasında muafiyet uygulanmaktadır. Kaza, hasar, cam kırılması, Lastik yırtılması ve patlaması vs. hasar durumlarda ek muafiyet sigortası alınılmadı ise faydalanamaz. Araç guruplarına değişen günlük 100. TL ile 250 TL arasında değişen ek muafiyet sigortası satın alarak kasko muafiyet miktarı kaldırılır.
I) Araç lastiklerinde ve altan oluşan hasarlar sigorta kapsam dışındadır.